សេចក្តីជូនដំណឹង៖ គេហទំព័រមិត្តខ្មែរ សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនខ្មែរយើង ទាំងនៅក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកអោយបានជ្រាបថា គេហទំព័រ មិត្តខ្មែរ បង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ គឺ ប្រមួលផ្តុំគេហទំព័រគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសគេហទំព័រ ព័ត៌មាន និងគេហទំព័ររាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីអោយបងប្អូនយើងងាយស្រួលក្នុងការរកមើល ព័ត៌មាន ឬឯកសារផ្សេងៗ។